Kalendarz


Dzisiaj jest: Sobota
19 Kwietnia 2014
Imieniny obchodzą
Adolf, Adolfa, Adolfina, Alf, Cieszyrad,
Czesław, Czech, Czechasz, Czechoń,
Leon, Leontyna, Pafnucy, Tymon, Werner,
Włodzimierz

Do końca roku zostało 257 dni.
Zodiak: Baran

Licznik odwiedzin

Odwiedzin dzisiaj:31
Odwiedzin wczoraj:45
Odwiedzin ogółem:24729

Podanie o przyjęcie do szkoły

  

Wewnątrzszkolne Zasady Rekrutacji Kandydatów
do Zespołu Szkół Specjalnych im. K. Makuszyńskiego
w Gębicach

>> POBIERZ 

Do wypełnienia podania o przyjęcia do szkoły
należy przygotować następujące dane i dokumenty:

 

1.        Imię (imiona) i nazwisko dziecka.

2.        Data i miejsce urodzenia.

3.        PESEL dziecka.

4.        Adres zamieszkania dziecka.

5.        Numer telefonu.

6.        Imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów).

7.        Adres zamieszkania rodziców (prawnych opiekunów).

8.        Adres e – mail.

9.        Nazwa i adres szkoły macierzystej.

10.    Dodatkowe informacje o dziecku (opieka lekarska, opieka specjalistyczna, dotychczasowe kontakty z poradniami, pobierane lekarstwa).

11.    Skąd Państwo dowiedzieli się o naszej szkole?

 

 

Do podania należy załączyć: 

 

·     2 zdjęcia,

·     orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,

·     orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

·     kartę informacyjną,

·     ocenę opisową lub odpis (kserokopię) arkusza ocen,

·     opinię wychowawcy (jeśli dziecko wcześniej uczęszczało
do przedszkola lub szkoły),

·     świadectwo ukończenia poprzedniego etapu kształcenia,

·     zaświadczenie o wynikach sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej lub o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

·     skierowanie starosty właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka (gdy uczeń jest spoza terenu Powiatu Czarnkowsko – Trzcianeckiego),

·     jeśli dziecko nie może uczestniczyć w zajęciach wychowania fizycznego – aktualne zwolnienie lekarskie z tych zajęć,

·     zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania prac określonych w podstawie programowej
w przypadku uczniów szkoły specjalnej przysposabiającej
do pracy,

·     karta zdrowia ucznia,

·     kserokopia aktu urodzenia dziecka,

·     podanie o przyjęcie do świetlicy.

 

Gotowy druk podania można znaleźć w dziale DO POBRANIA.